Проектування, вимоги до встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання

Обладнання і введення в експлуатацію вузла обліку теплової енергії, та/або теплорегулюючого обладнання здійснюється за наявності проекту, розробленого і узгодженого згідно з нормами проектування. Проект виконується для визначення конкретних технічних та інженерних рішень, кошторисної вартості будівництва і для виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення). 

Проектування вузлів обліку теплової енергії та теплорегулюючого обладнання належить виконувати в одну стадію – робочий проект. Підставою для проектування є завдання на проектування (технічні умови та технічне завдання) та вихідні дані, що повинні бути надані проектувальнику замовником будівництва до початку виконання проектних робіт.

Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації на вузол обліку теплової енергії визначається чинними нормативними документами з проектування у будівництві
.

Проектна документація на вузол обліку складається з таких розділів:

1.    Пояснювальна записка, яка  включає:

        - титульну  сторінку;

        - реквізити розробника і замовника проекту;

        - вихідні дані для проектування – в цьому розділі в систематизованому вигляді подається інформація (надана замовником будівництва та отримана в результаті інженерних досліджень) про теплотехнічні та гідравлічні характеристики системи тепловикористання або теплової мережі, для якої передбачається обладнання вузла обліку теплової енергії;

        - стислий виклад підстав для проектування  і перелік величин, розрахунковий облік яких передбачається здійснювати (кількість теплової енергії, максимальна та середня за певний період витрата теплоносія, середня за певний період часу температура теплоносія, миттєві значення тисків теплоносія в подавальному та зворотному трубопроводах);

        - коротка характеристика об’єкта – короткий опис архітектурно-планувальних характеристик будівлі, або помешкання в будівлі, в межах якої передбачається розміщення обладнання та трубопроводів вузла обліку теплової енергії;

        - дані інженерних розрахунків – в цьому розділі повинні бути наведені розрахункові формули та подано результати гідравлічного розрахунку вузла обліку теплової енергії та розрахунку теплових втрат у трубопроводах від місця розташування межі балансової належності (експлуатаційної відповідальності, точки розподілу) до проектного місця розташування точки обліку. Гідравлічний розрахунок виконується з метою визначення розрахункової витрати теплоносія і дослідження впливу гідравлічних опорів трубопровідної арматури і пристроїв вузла обліку теплової енергії на режим роботи системи тепловикористання (теплової мережі). Результати гідравлічного розрахунку є підставою для визначення умовних (номінальних) розмірів обладнання і деталей трубопроводу вузла обліку теплової енергії. Результати розрахунку теплових втрат можуть бути в подальшому використані при проведенні комерційних розрахунків між постачальником теплової енергії та абонентом.

2.      Креслення, що включає:

        - список загальних даних із переліком усіх аркушів проекту, посилань на нормативні документи, матеріали яких використовуються;

        - схеми принципових рішень теплотехнічної, електричної та частини контрольно-вимірювальних пристроїв;

        - специфікація обладнання та матеріалів;

        - кошторисна документація.

У разі невеликого обсягу проекту, частини його можуть бути об’єднані в пояснювальній записці.

За вимогою замовника проектних робіт, у проект можуть бути включені також інші розділи та/або види досліджувальних робіт.

Розділ «Вихідні дані для проектування» проектної документації повинен включати в себе, щонайменше, такі дані:

        - місце розташування межі балансової належності (експлуатаційної відповідальності) або точки розподілу між теплопостачальною організацією та абонентом;

        - проектне місце розташування точки обліку відпуску (споживання) теплової енергії;

        - тип системи теплопостачання (закрита водяна, відкрита водяна, парова);

        - розрахункове теплове навантаження системи тепловикористання (теплової мережі) у проектній точці обліку;

        - технологічна характеристика центрального або місцевого регулювання подачі теплової енергії в систему тепловикористання (теплову мережу);

        - наявні та проектні для системи тепловикористання (теплової мережі) значення тиску теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах системи тепловикористання (теплової мережі) в точці обліку;

        - номінальні розміри трубопроводів і трубопровідної арматури, фактично наявної на момент проектування  в місці, де передбачається обладнання вузла обліку теплової енергії.

При розробці рішення з інженерного обладнання вузла обліку теплової енергії проектувальник повинен передбачити  в конструкції вузла обліку такі елементи:

1) засоби вимірювальної техніки, призначені для вимірювання кількості теплової енергії, що відпускається (споживається) системою тепловикористання або тепловою мережею,
для використання отриманих у результаті вимірювань значень при проведенні комерційних розрахунків. Цей елемент є обов’язковим для конструкції вузла обліку;

2) засоби вимірювальної техніки, призначені для вимірювання показників якості теплопостачання (середніх за визначений період часу температур теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах, тисків, різниці тисків теплоносія в подавальному і зворотному трубопроводах або похідних від них величин, різниці мас теплоносія, що пройшли через подавальний та зворотний трубопроводи за розрахунковий період), для використання отриманих в результаті вимірювань значень при проведенні комерційних розрахунків. Цей елемент потрібно передбачати в конструкції вузла обліку за вимогою замовника проекту;

3) контрольні засоби вимірювальної техніки, призначені для вимірювання миттєвих значень параметрів теплоносія (тисків і температур),
для проведення технологічного контролю за параметрами теплоносія. Цей елемент є обов’язковим для конструкції вузла обліку;

4) трубопровідна арматура, призначена для швидкого та надійного відключення обладнання і трубопроводів вузла обліку від теплової мережі та/або системи тепловикористання, зливу теплоносія і випуску повітря з трубопроводів  для забезпечення безпечної та ефективної експлуатації вузла обліку теплової енергії. Цей елемент є обов’язковим для конструкції вузла обліку;

5) пристрої для очищення теплоносія з метою забезпечення метрологічних характеристик  вузла обліку.  Такі елементи є обов’язковими для конструкції вузла обліку.

При виборі інженерного обладнання вузла обліку теплової енергії необхідно забезпечити виконання таких вимог:

    - для обладнання вузла обліку теплової енергії повинні бути передбачені засоби вимірювальної техніки, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або засоби вимірювальної техніки, які пройшли Державну метрологічну атестацію;

    - діапазони вимірювання засобів вимірювальної техніки (верхня межа температурного діапазону (шкали тиску), нижня межа температурного діапазону (шкали тиску), верхня межа різниці температур (перепаду тиску), нижня межа різниці температур (перепаду тиску), верхня межа витрати, нижня межа витрати, верхня межа теплової потужності) повинні відповідати діапазону зміни значень параметрів теплоносія в точці обліку. При цьому, потрібно передбачати можливість використання визначених засобів вимірювальної техніки в умовах автоматичного регулювання кількості теплової енергії, що відпускається або споживається;

    - механічні (міцність) характеристики засобів вимірювальної техніки, трубопровідної арматури, засобів захисту від забруднень, прямих труб, їх з’єднань і з’єднувальних елементів (умовний  тиск, максимальна температура експлуатації) повинні відповідати робочому тиску та робочій температурі теплоносія для системи тепловикористання (теплової мережі);

    - робочі (експлуатаційні) характеристики засобів вимірювальної техніки повинні бути такими, що забезпечать належне функціонування засобів із середнім наробітком на відмову – не менше десяти тисяч годин і середнім терміном служби – не менше восьми років;

    - робочі (експлуатаційні) характеристики трубопровідної арматури засобів захисту від забруднень повинні бути такими, що забезпечують належне функціонування арматури і засобів із середнім наробітком на відмову – не менше тридцяти тисяч годин і середнім терміном служби – не менше двадцяти років;

    - трубопровідна арматура повинна бути передбачена на трубопроводі перед і після місць монтажу засобів вимірювальної техніки, спускний кран належить передбачати у найнижчій, а кран для випуску повітря – у найвищій точці трубопроводів вузла обліку;

    - номінальні діаметри трубопровідної арматури повинні визначатися за умови найбільш ефективного співвідношення вартості арматури до втрат тиску на ній при розрахунковій витраті теплоносія;

    - для обладнання вузла обліку теплової енергії потрібно передбачити зручне, захищене від несанкціонованого доступу приміщення з надійною гідроізоляцією, зливним трапом, освітленням, достатнім для знімання показів розрахункових засобів обліку.

При розробці рішення з інженерного обладнання вузла обліку теплової енергії належить виходити з технічних даних і враховувати вимоги та рекомендації з монтажу засобів вимірювальної техніки, трубопровідної арматури, засобів захисту від забруднень і з’єднувальних елементів трубопроводу, що наводяться в експлуатаційній документації виробників та нормативних документах із проектування та експлуатації теплових мереж і систем тепловикористання.

НАЗАД